עלון שבועי

10.10.2019
#335
האזינו
10.10.2019
#335
האזינו

מעשה שהיהמשבח אני את העצלנין...הרב אריה ליכטנשטין

קו ההלכהמעות אחרים

פסקי דיניםיצירת שותפות ב'#335